GloriaLane8

Base

Nickname

GloriaLane8

Experiencia Laboral

הכתיבה מבוצעת באופן זה שגגי שכתוב נוגעים בשרטוט, ואילו תחתית רגלי אשר כתוב נוחתות באומדן מחירי לחצי השורה. לכתחילה לא כדאי להגיד מבחוץ לשרטוט התוחם את הצדדים, 3 סימני אלפבית. בדיעבד באופן מעשי עד היוצר מילה מחוץ לשרטוט כשרה. לעומת זאת עלינו להקפיד בשמות הקודש שלא לציין בהרבה משתי סימבולים מבחוץ לשרטוט, כל מה הפוסל את אותה ספר התורה. אם היוצר אות רק אחת, עד אחר שמות הקודש בשלמותם מחוץ לשיטה – כללי.

 

תפירה

 

עם תום כתיבת האותיות לגבי הקלף, תופרים את אותן היריעות יחד עם זאת לזו עם גיד. התפירה עשויה להיעשות לשמה. את אותן היריעה החשובה והאחרונה תופרים לעץ היום, כדאי מקומות שנשים היוו תופרות את היריעות4.

תיבה לספר תורה